home page
about our center
find a doctor
health information
medical services
contactsTři klíčové položky jsou filozofií našeho centra a tím pro nás závazkem při spolupráci s vámi: kvalita (je základem každého úspěchu ve společné práci, lidi s kterými u nás budete v kontaktu naplňují profesně i lidsky její nejvyšší standardy), komplexnost (je nezbytná k adekvátnímu zohlednění všech faktorů souvisejících s vašimi problémy a zároveň zajišťuje návaznost v péči, která stírá limity jednotlivých specializací) a individuální přístup (je odrazem snahy nabídnout vám to nejefektivnější - ušít vám naše služby na míru..).

V souladu s vašimi osobními preferencemi a požadavky vám zároveň zabezpečíme nejvyšší možný stupeň diskrétnosti ve vzájemném jednání a při spolupráci jakéhokoli charakteru.


Pomůžeme vám správně se zorientovat ve vašich problémech. Ze záplavy dnes dostupných informací z různých zdrojů, často i zkreslených či nevyužitelně obecných, vám dáme k dispozici ty podstatné. Jejich rozsah do maximální možné míry přizpůsobíme vašim potřebám – od bazálního hodnocení problémů, jejich charakteru, možných komplikací a prognosy, přes praktické rady využitelné v každodenním životě, až po případné sociální a právní aspekty. Obvykle je závěrečným výstupem doporučení jaké možnosti řešení se za daných okolností nabízí.

Základními okruhy jsou stres, úzkostné poruchy (fobie, obsedantně-kompulzivní obtíže, reakce na stres), poruchy nálady (endogenní i reaktivní deprese, maniodepresivita), problematika návykových látek (alkohol, drogy), psychotické poruchy (schizofrenie, poruchy s bludy, schizoafektivní poruchy), organické poruchy (demence, poruchy chování a emotivity na podkladě poškození mozku či systémových onemocnění), komplikace související s mentální retardací a neorganická nespavost. Blíže vám jednotlivé diagnostické kategorie přiblíží text v okénku „co lidi trápí “

Zajímavá je tato forma kontaktu zejména pro ty, co pociťují psychickou nepohodu, nedokážou však sami posoudit její závažnost a zároveň se zdráhají z jakéhokoliv důvodu obrátit se přímo na běžného ambulantního psychiatra, psychologa či praktického lékaře. Může a nemusí se jednat zároveň o první krok k systematické práci na těchto problémech, vaše rozhodování o tom ale již bude adekvátnější. Na druhou stranu, i lidi s bohatou zkušeností s psychologickými či psychiatrickými službami můžou těžit z názoru dalšího odborníka, zejména pokud pociťují rozpaky a nejistotu z dosavadní péče. Nemalý benefit můžou naše konzultace přinést i blízkým lidí s duševními problémy, kterým můžeme přiblížit, co tito prožívají a jak k nim lze přistupovat. Veškeré tyto služby jsou pro nás hlavně záležitostí vašich otázek a našich odpovědí, záleží nám na obsahu víc než na formalitách, případný požadavek plné anonymity tudíž není překážkou.


Pro klienty:
  • poskytování obecných informací o psychickém zdraví a psychických poruchách
  • zhodnocení konkrétního aktuálního klinického stavu, posouzení charakteru a závažnosti problémů (vyšetření můžou být i preventivní nebo kontrolní)
  • objektivizace odborně uznávanými škálami a dotazníky, příp. doporučení k dalším potřebným doplňujícím vyšetřením
  • záchyt přidružených, méně zřejmých problémových projevů a souvislostí, posouzení psychického stavu ve specifických životních situacích (současná léčba jiných onemocnění, těhotenství a kojení, zvláštnosti důchodového věku apod.)
  • poradenství o léčebných možnostech a vhodných režimových opatřeních (farmaka, psychoterapie, ambulantní péče, hospitalizace, lázně apod.)
  • poradenství v právních a sociálních otázkách (řidičský průkaz, zbrojní pas, způsobilost k právním úkonům, práce neschopnost, invalidita, sociální dávky apod.) a případné zabezpečení kontaktu s odpovídajícími institucemi

Pro blízké a pečující osoby:
  • konzultace o charakteru psychických obtíží (příznaky, průběh, souvislosti s vnějšími okolnostmi, potenciální komplikace apod.)
  • konzultace o léčebných možnostech (formy péče, jejich výhody a rizika)
  • poradenství zaměřeno na praktické aspekty péče (komunikace s nemocným, režimová opatření, ale i právní a sociální otázky)
  • dle potřeby zabezpečení kontaktu s odpovídajícími institucemi, edukační materiályNašim hlavním zaměřením je individuální psychoterapie v daseinsanalytickém duchu. Podstatou je kontakt dvou lidí – partnerů, klienta a terapeuta, jejich společná práce při odhalování a porozumění problémových osobních a životních témat s následným hledáním možností ke změně. Dlouhodobější psychoterapie je cestou sebeobjevování, osobnostního vyzrávání, otevírání se svým vlastním možnostem a zároveň všemu, s čím se v životě setkáváme a tím naplňováním své jedinečné existence. To vše při plné akceptaci každé jednotlivé osobnosti – není účelem někomu něco vnucovat, ale pomoct člověku být sám sebou ve stále širším a uspokojivějším smyslu.
Další, ne úplně standardní nabídkou, je pro vás specifický - daseinsanylytický výklad snů, a to v rámci individuálních psychoterapeutických sezení, léčby poruch spánku nebo samostatně. Může pomoct při odhalování skrytých, ale důležitých obsahů, poukazujících na reálné životní rozpoložení.

V případě, že budou indikovány další speciální vyšetření či léčebné postupy, které nejsme schopni zabezpečit přímo, rádi vám zprostředkujeme kontakt a doporučení na spolupracující odborníky.

ÚVODNÍ STRÁNKA | KDO JSME | CO NABÍZÍME | CO LIDI TRÁPÍ | CENÍK | KONTAKT
Copyright © 2010 ATARAXIS - centrum duševní pohody
Created by Strong Harmonic Buttress